CHY GPS

ลดต้นทุนค่าขนส่ง ได้อย่างไร

01 May. 2020


     ปัจจัยสำคัญของการประกอบธุรกิจ สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในอันดับต้นๆ คือการลดต้นทุนให้ได้มากที่สุด แต่ยังต้องคงคุณภาพที่ดีไว้ในเวลาเดียวกัน ค่าขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการ เป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น จึงต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้า และยังสามารถลดต้นทุนในการขนส่งได้อีกด้วย อาทิเช่น

   1. การใช้พลังงานทางเลือก
       โดยปรับเปลี่ยนพลังงานที่ใช้ในรถขนส่งจากน้ำมัน เป็นก๊าซ CNG ซึ่งการใช้ก๊าซ CNG นั้นจะช่วยลดต้นทุนกว่าการใช้น้ำมันประมาณ 60-70% ของการขนส่ง

   2. การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยในการลดต้นทุนโลจิสติกส์
       และการเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง เป็นที่รู้จักในวงกว้างของรูปแบบระบบติดตามรถยนต์ GPS Tracking System ซึ่งระบบติดตามรถยนต์ สามารถช่วยติดตาม ควบคุม การเดินเส้นทางของรถขนส่ง วางแผนการเดินทางรถล่วงหน้า รวมถึงสามารถป้องกันการทุจริตน้ำมัน

   3. การใช้ระบบการขนส่งสาธารณะ
       ปัจจุบันระบบขนส่งสินค้าเป็นที่ได้รับความนิยม ซึ่งมีผู้เลือกใช้เป็นจำนวนมาก อาทิ เช่น ไปรษณีย์ไทย , Kerry , DHL , J&T หรือ SCG เป็นต้น สามารถเป็นอีกหนึ่งในตัวเลือกเพื่อลดต้นทุนการขนส่งสินค้ามีระบบติดตามรถยนต์ง่ายต่อการตรวจสอบสถานะของสินค้านั้น ๆ

    ซึ่งปัจจุบันผู้ประกอบการส่วนใหญ่นิยมที่จะใช้ระบบ GPS ติดตามรถยนต์ เข้ามาช่วยในการตรวจสอบและลดต้นทุนค่าขนส่ง อีกทั้ง GPSติดตามรถยนต์สามารถติดตั้งได้กับรถหลายหลายประเภท อาทิเช่น GPSติดรถยนต์ , GPSติดรถขนส่ง , GPSติดรถบรรทุก อีกด้วย

CHY GPS


  • Copyright © 2020. Chysoft Co.,Ltd. Call Center 08-7600-7600 , 02-911-9290, 02-911-7095 โทรสาร 0-2911-8181 อีเมล์ sales@chy.co.th